0 Elite Performance records for Brighton Racecourse (Brighton, Tasmania, Australia) - Track Length is 2200 metres